Statutter for Arna misjonsmenighet

STATUTTER FOR
ARNA MISJONSMENIGHET
 
(Vedtatt av menighetens årsmøte 25.02.09, revidert på ekstraordinært årsmøte 21.08.12)
 
§ 1 VISJON OG MOTTO
 1.1 VISJON

Vi vil være et fellesskap av Jesus-etterfølgere i Arna
som henter veiledning og styrke i Guds ord,
står sammen i bønn og tilbedelse
og utrustes til tjeneste i ord og gjerning
for å vinne nye mennesker for Jesus.

1.2 MOTTO
Guds barns enhet og menneskers frelse.
 
§ 2 MENIGHETSPRINSIPPER
 • Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære.
 • Menigheten bygger på Den apostoliske trosbekjennelse.
 • Menigheten er tilsluttet Misjonskirken Norge.
 • Menigheten er åpen for alle som ved troen på den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, har tatt i mot frelsen i Kristus Jesus, og ønsker å leve etter Guds ord.
 • Alle medlemmer bør derfor være døpt i den treenige Guds navn.
 • Dåp skjer i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. I Misjonskirken Norge praktiseres både dåp av troende og dåp av barn. Det råder full samvittighetsfrihet med hensyn til dåpsform. Dette innebærer det enkelte medlems rett til å bestemme innhold og form i dåpshandlingen, men medfører ingen rett til å kreve at menigheten skal stå ansvarlig for gjennomføring av denne. Menigheten må søke å ivareta medlemmenes samvittighetsfrihet ved at familier og personer som ønsker en bestemt dåpsform utført, får hjelp til dette.
 • Det enkelte medlem står fritt med hensyn til medlemskap i Trossamfunnet Det Norske Misjonsforbund eller eventuelt et annet evangelisk trossamfunn.
 • Menigheten praktiserer menighetsdemokrati. Alle medlemmene har stemme-, forslags- og talerett.
 • Menigheten bygger på et kongregasjonalistisk menighetssyn, dvs. at hver menighet har en selvstendig stilling.
 
§ 3 MEDLEMSKAP
 
3.1 MEDLEMSKRITERIER
 
Menigheten er åpen for mennesker:
-          som ved troen på den treenige Gud har tatt i mot frelsen i Kristus Jesus
-          som ønsker å leve etter Guds ord
-          som ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen
 
3.2 MEDLEMSOPPTAGELSE
 
-          Den som ønsker medlemskap, sender søknad om dette til menighetens lederskap. Søker må være fylt 15 år.
-          Menighetens lederskap skal gi søkeren kjennskap til menighetens statutter og prinsipper, og gjennom personlig samtale gjøre seg kjent med søkeren.
-          Menighetens lederskap behandler søknaden. Ved godkjenning av søknaden opptas vedkommende som medlem i et menighetsmøte eller et offentlig møte.
 
3.3 OPPHØR AV MEDLEMSKAP
 
-          Den som ønsker å melde seg ut av menigheten, sender skriftlig melding til menighetens lederskap.
-          Et medlem som aktivt motarbeider menighetens formål og prinsipper, og som ikke retter seg etter gjentatte oppfordringer fra menighetens lederskap, kan fratas sitt medlemskap. Avgjørelsen fattes av lederskapet, men kan etter anmodning fra det aktuelle medlem bringes inn for menighetsmøtet til endelig avgjørelse. 
 
§ 4 BARNE- OG UNGDOMSARBEID
 
Barn og ungdom er en integrert del av menighetsfellesskapet og det skal legges til rette for at de opplever det slik. Menighetens barne- og ungdomsgrupper er tilsluttet Misjonskirken Ung.
 
§ 5 ÅRSMØTET
 
Årsmøtet er menighetens øverste myndighet. Menigheten avholder ordinært årsmøte en gang i året. Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis menighetens lederskap vedtar det, eller mer enn en tredjedel av menighetens medlemmer krever det.
 
Årsmøte innkalles skriftlig med forslag til dagsorden, årsberetning, årsregnskap og valgkomiteens foreløpige orientering, senest fjorten dager før årsmøtet.
 
5.1 VEDTAKSMYNDIGHET
 
Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er fremmøtt. Votering i ordinære saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet faller forslaget.
 
Dersom noen foreslår at en sak skal avgjøres ved kvalifisert flertall (2/3 av avgitte stemmer), skal forslaget straks tas opp til votering og avgjøres ved simpelt flertall.
 
5.2 ANSVARSOMRÅDE
 
Årsmøtet behandler:
·        konstituering, med følgende punkter:
*godkjenning av innkalling
*godkjenning av dagsorden
*valg av ordstyrer
*godkjenning av forretningsorden
*valg av sekretær og to representanter til å undertegne protokollen
*valg av tellekorps
·        årsberetning for siste år
·        årsregnskap med revisjonsrapport for siste år 
·        planer for arbeidet neste år
·        budsjett for neste år
·        årsrapporter fra menighetens organiserte grupper
·        revisorgodkjent oppstilling over samlede inntekter og utgifter for menighetens organiserte grupper
·        øvrige saker menighetens lederskap legger frem
·        innkomne saker
·        valg
 
Årsmøtet ledes av menighetens valgte leder inntil ordstyrer er valgt.
Årsmøtet skal kun behandle saker som står på dagsorden.
 
5.3 VALG
 
Årsmøtet velger menighetens lederskap. Lederskapets sammensetning fremgår
av § 7.
 
Leder velges ved særskilt valg. Deretter velges minimum to medlemmer, samt eventuelle varamedlemmer,
 
Valgperioden for de valgte medlemmene i lederskapet er ett eller to år. Leder velges på nytt hvert år, likevel slik at han eller henne i egenskap av lederskapsmedlem først står på valg etter endt to-års-periode.
 
Årsmøtet velger:
 • valgkomité bestående av en leder og minimum to medlemmer for ett eller to år. Pastor eller andre ansatte kan ikke velges til valgkomiteen.
 • revisor for menigheten
 
Nærmere regler for valgene fastsettes i særskilt instruks for valgkomiteen, jf § 8.
 
§ 6   MENIGHETSMØTET
 
Menighetsmøtet er menighetens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Menighetsmøte avholdes ved behov, men bør avholdes minst en gang i halvåret.
 
Menighetsmøtet er et forum der medlemmene:
 • utvikler åndelig fellesskap
 • inspirerer og bygger hverandre opp
 • får orientering om lederskapets arbeid
 • tar stilling til strategier og visjoner
 • diskuterer og/eller tar stilling til viktige spørsmål
 
Hvis det skal behandles saker av prinsipiell karakter, særlig viktighet eller stor økonomisk betydning for menigheten, gjelder de samme regler for innkalling, vedtaksmyndighet og konstituering som for årsmøtet, jf § 5.
 
§ 7   LEDERSKAP
 
7.1 LEDERSKAPET
Lederskapet består av:
-          valgt leder
-          minst 4 andre valgte medlemmer
-          menighetens pastor(er)
 
Medlemmer av lederskapet velges normalt for to år om gangen. Nærmere regler om valget fastsettes i instruks for valgkomiteen, jf § 8.
 
Lederskapet søker å komme til enighet i alle vesentlige saker. Ved avstemming har menighetens pastor(er) stemmerett, unntatt i personalsaker.
 
 
 
7.2 LEDERSKAPETS ANSVARSOMRÅDE
 
Lederskapet skal lede menighetens virksomhet i samsvar med menighetens visjon og prinsipper.
 
Lederskapet skal stimulere til et åpent og levende menighetsfellesskap, blant annet ved å legge til rette for:
·        forkynnelse, sjelesorg og diakoni
·        åndelig og sosialt arbeid i lokalmiljøet
·        engasjement i Misjonskirken Norges felles hjemme- og ytremisjonsarbeid
 
Lederskapet har ansvar for at menighetsmessige handlinger som for eksempel barnevelsignelse, dåp, nattverd, konfirmasjon, vigsel og begravelse, blir ivaretatt.
 
Lederskapet skal videre:
·        lede og koordinere de ulike delene av menighetens virksomhet
·        organisere den daglige ledelse av menigheten
·        ta ansvar for føring av menighetens medlemsprotokoll
·        følge opp vedtak i årsmøtet og menighetsmøtet
·        innstille i alle saker til årsmøtet
·        utarbeide årsberetning, regnskap og budsjett for menighetens virksomhet
·        forberede valg av valgkomité for årsmøtet
·        forberede valg av revisorer for årsmøtet
·        forvalte menighetens eiendommer og øvrige midler i samsvar med - årsmøtets vedtak og forutsetninger
·        ivareta arbeidsgiveransvaret for ansatte i menigheten
 
Lederskapet kan knytte til seg enkeltpersoner eller grupper av personer for å ivareta sine oppgaver.
 
Den valgte lederen sammen med en annen representant for lederskapet tegner for menigheten.
 
 
7.3 LEDERSKAPETS VEDTAKSMYNDIGHET
 
Lederskapet har en generell myndighet innenfor saker som relateres til daglig drift, vedtatte planer og budsjett. 
 
Lederskapet er beslutningsdyktig når femti prosent og minst tre av lederskapets medlemmer deltar i beslutningen. Votering avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har den valgte lederen dobbeltstemme.
 
Saker av prinsipiell karakter, særlig viktighet eller stor økonomisk betydning skal legges frem for menighetsmøtet til avgjørelse.
 
 
7.4 PASTOR(ER)
 
En pastors oppgaver bestemmes av menighetens behov og pastorens utrustning og nådegaver.
 
En pastor skal ha arbeidskontrakt og instruks for stillingen.
Den konkrete beskrivelse av oppgavene kan forøvrig følge av:
·        Pastorens dialog med menigheten forut for ansettelse
·        Medarbeidersamtaler med menighetens valgte leder
·        Pastorens løpende dialog med det øvrige lederskapet om arbeidet i menigheten
 
§ 8 VALGKOMITEEN
 
Valgkomiteen forbereder valg av menighetens lederskap,
Valgkomiteen er ansvarlig overfor menighetens årsmøte,
Valgkomiteen leder de valg den forbereder.
 
Nærmere regler for valgkomiteen fastsettes av årsmøtet i særskilt instruks.
 
§ 9   KONFLIKTER
 
Dersom det oppstår en konflikt som menigheten ikke er i stand til å løse selv, skal saken forelegges til mekling for en instans utpekt av Misjonskirken Norges hovedstyre. Skulle det ikke lykkes å oppnå enighet, treffer Hovedstyret avgjørelsen.
 
Ingen enkeltperson eller gruppe har rett til å kreve deling eller å få tilbake det som en gang er gitt til menigheten. Menighetsmedlemmer som bryter med Misjonskirken Norges menighetsprinsipper har intet krav på menighetens eiendeler.
 
§ 10 MØTEPROTOKOLLER
 
Det skal føres protokoll fra årsmøtets forhandlinger og vedtak fattet i menighetsmøter. Disse protokollene skal være tilgjengelig for menighetens medlemmer ved forespørsel.
 
Det skal føres protokoll fra møter i lederskapet. Protokollen skal være tilgjengelig for menighetens medlemmer på forespørsel, med unntak for de deler som lederskapet av hensyn til taushetsplikt eller andre særlige grunner finner det nødvendig å unnta fra innsyn.
 
 
 
§ 11 OPPLØSNING/FUSJON
 
Eventuelt forslag til oppløsning/fusjon av menigheten sendes menighetens lederskap. Forslaget med lederskapets innstilling sendes menighetens medlemmer senest fjorten dager før årsmøtet. Forslaget må ha minst to tredjedels flertall for å bli vedtatt. Ved oppløsning av menigheten skal alle eiendeler tilfalle Misjonskirken Norge som så vidt mulig skal benytte disse til evangelisk virksomhet på stedet.
 
Dersom menigheten ikke har regelmessig aktivitet eller ikke er i stand til å velge et lederskap, kan det ikke fattes avgjørelser i saker av prinsipiell karakter, særlig viktighet eller stor økonomisk betydning for menigheten, uten godkjenning av Misjonskirken Norges hovedstyre.
 
Dersom menigheten over lengre tid ikke har hatt regelmessig aktivitet, kan Misjonskirken Norges hovedstyre beslutte menigheten oppløst.
§ 12 STATUTTENDRINGER
 
Forslag til endringer i statuttene sendes menighetens lederskap minst tre måneder før årsmøtet. Endringsforslag, med lederskapets innstilling, sendes menighetens medlemmer, senest en måned før årsmøtet.
Statuttendringer krever to tredjedels flertall i årsmøtet. Hvis menigheten vedtar endringer i sine statutter skal disse oversendes Misjonskirken Norges hovedstyre til orientering.

Speidersiden